Brukervilkår

BRUKERVILKÅR
Disse brukervilkårene gjelder mellom deg som har valgt å benytte deg av TwoMinutes sine tjenester («Brukeren») og TwoMinutes AS (TwoMinutes). Ved å opprette profil på TwoMinutes aksepterer du vilkårene og betingelsene i sin helhet. Du kan når som helst slette din profil og avslutte avtaleforholdet med TwoMinutes

1 TJENESTEN

TwoMinutes står bak tjenesten TwoMinutes.no. TwoMinutes.no er en formidlingstjeneste hvor privatpersoner kan registrere seg, og inngå avtaler om å motta eller yte tjenester til andre privatpersoner. Avlønning skjer gjennom oppsparing av minutter. Minuttene man tjener opp kan enten brukes selv, eller gis bort.

2 REGISTRERING AV PROFIL
For å benytte TwoMinutes må man registrere en brukerprofil. Dette gjøres ved å fylle ut registreringsskjemaet på nettsiden. Kun fysiske personer kan bruke TwoMinutes. Aldersgrense for å registrere seg på tjenesten er 13 år. Mindreåriges bruk av TwoMinutes forutsetter foresattes samtykke, og all bruk av tjenesten må skje i henhold til begrensningene inntatt i punkt 3. Alle opplysninger Brukeren oppgir i forbindelse med registreringen og i annonsen må være korrekte og relevante, og Brukeren er selv ansvarlig for å holde opplysningene oppdaterte. Brukeren kan når som helst endre sine registrerte opplysninger under «administrer profilen» på TwoMinutes, eller ved å kontakte TwoMinutes på internetmedia.as@gmail.com

Informasjon som Brukeren oppgir om seg selv under registrering vil være tilgjengelig for øvrige Brukere av TwoMinutes  og tredjepersoner på TwoMinutes, og TwoMinutes anbefaler derfor at Brukere ikke legger inn sensitive opplysninger i beskrivelsen av seg selv i sin profil eller i en annonse. Brukeren som har opprettet profil på TwoMinutes har tilgang til og kontroll over brukerprofilen. Brukeren er selv ansvarlig for å holde passord til sin brukerprofil hemmelig for å hindre uautorisert tilgang til brukerprofil. Ved mistanke om uautorisert tilgang eller bruk av brukerprofil, må Brukeren umiddelbart varsle TwoMinutes

3 MINDREÅRIGES BRUK AV TJENESTEN
For mindreåriges bruk av TwoMinutes, gjelder følgende begrensninger: Personer som har fylt 13 år kan utføre lett arbeid. Som referanse vil en 13 åring for eksempel kunne utføre arbeid som avisbud. For personer som er under 15 år, eller i skolepliktig alder, kreves det i tillegg skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte for å kunne begynne i arbeid. Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. TwoMinutes tar ikke ansvar for at mindreåriges bruk av TwoMinutes er i tråd med de over nevnte begrensninger.

4 LOVLIG BRUK
4.1 All bruk skal være i samsvar med Brukervilkår, relevant lovgivning og allment aksepterte normer
Brukeren er ansvarlig for å påse at all bruk av TwoMinutes skjer i henhold til disse Brukervilkårene, samt relevant lovgivning og allment aksepterte normer for forsvarlig atferd. Dette innebærer blant annet at Brukeren ikke skal: i) bruke TwoMinutes på måter som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettsiden eller kan svekke ytelsen eller tilgjengeligheten til TwoMinutes; ii) bruke TwoMinutes på måter som er ulovlig, bedragersk eller skadelig for TwoMinutes eller tredjepersoner; iii) bruke TwoMinutes for å kopiere, lagre, overføre, sende, bruke, publisere eller omdistribuere materiale som består av (eller er knyttet til) virus eller annen skadelig programvare til datamaskin; iv) bruke TwoMinutes for å gjennomføre systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter uten skriftlig samtykke; v) opptre på en måte som er upassende ovenfor andre Brukere eller tredjepersoner; vi) være useriøs i utførelsen av tjenester formidlet via TwoMinutes; vii) legge ut eller tilegne seg falske omtaler fra tredjeparter på TwoMinutes; viii) opprette falske brukerprofiler på TwoMinutes; ix) opptre på en måte som er egnet til å skade TwoMinutes; eller x) for øvrig opptrer i strid med disse Brukervilkårene.

4.2 Bruk i næringsvirksomhet er ikke tillatt
TwoMinutes er ikke en plattform for kommersiell virksomhet, og tjenester som tilbys på TwoMinutes skal ikke skje som ledd i næringsvirksomhet. Brukeren skal ikke bruke innsamlede data fra TwoMinutes for andre formål enn å avtale og/eller gjennomføre mindre jobber og tjenester i tråd med TwoMinutes Brukervilkår. Brukeren har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via TwoMinutes eller på annen måte videreformidle jobber og/eller brukerinformasjon til andre.

4.3 Konsekvenser ved brudd på Brukervilkårene etc.
Dersom det viser seg at Brukeren har brukt TwoMinutes i strid med dette punkt 4 eller Brukervilkårene forøvrig, eller dersom TwoMinutes har rimelig grunn til å tro at slikt regelbrudd har funnet sted, forbeholder TwoMinutes seg retten til umiddelbart å suspendere tilgang til og all utførelse av tjenesten på TwoMinutes for Brukeren, permanent eller midlertidig. TwoMinutes forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller fjerne opplysninger, kommentarer, innlegg og profiler som kan være i strid med disse Brukervilkårene, eller som på annen måte anses som støtende eller upassende eller setter TwoMinutes i et dårlig lys. TwoMinutes fraskriver seg alt ansvar som følge av Brukerens urettmessige bruk av TwoMinutes

5 REGLER FOR ANNONSERING PÅ TWOMINUTES
5.1 Innhold i annonser
Brukeren er selv ansvarlig for at innholdet i annonser er korrekt, relevant og i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgiving, at annonsen ikke krenker tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende overfor andre Brukere, TwoMinutes eller tredjeparter. Annonser i strid med Brukervilkårene kan rapporteres inn, og vil slettes uten forutgående varsel. TwoMinutes vil føre kontroll med annonser som legges ut på TwoMinutes

5.2 Annonser som ikke godtas
Gjeldende lovgivning og Twominutes retningslinjer setter enkelte begrensninger for hva slags type annonsering som kan godtas på TwoMinutes. Følgende typer annonser godtas ikke: i) Håndverkeroppdrag eller andre oppdrag som krever fagkompetanse: TwoMinutes godtar ikke annonser som krever fagkompetanse. Håndverkeroppdrag eller andre oppdrag som krever fagarbeidere, skal ikke utføres av privatpersoner. ii) Salg eller leie av produkter: TwoMinutes godtar ikke annonser for salg eller leie av produkter. iii) Lånetjenester: TwoMinutes godtar ikke formidling av låne- eller banktjenester, herunder annonser med siktemål å oppnå investorer eller refinansiering. iv) Utleie: TwoMinutes godtar ikke annonser som tilbyr utleie av hus, bil eller andre ting. TwoMinutes forbeholder seg retten til å nekte publisert eller fjerne annonser i strid med disse regler uten forutgående varsel.

5.3 Ingen kontaktinformasjon i annonser
På TwoMinutes er det kun registrerte Brukere som kan se hvem som står bak publiserte annonser, men beskrivelsesfeltet på annonsen er tilgjengelig for alle som besøker TwoMinutes. Brukerens adresse eller øvrige kontaktopplysninger er ikke tilgjengelig for øvrige Brukere, og kontakt mellom to Brukere på TwoMinutes skjer av sikkerhetsmessige årsaker gjennom TwoMinutes nettløsning. Av hensyn til Brukernes sikkerhet ønsker derfor ikke TwoMinutes at navn, adresse, telefonnummer, hjemmeside eller lignende personlig informasjon skal inngå i beskrivelsesfeltet på annonsen.

6 AVTALE OM TJENESTER GJENNOM TWOMINUTES
6.1 Avtaleparter
TwoMinutes er en formidlingstjeneste, som kobler Brukere som har behov for hjelp med en oppgave («Tjenestemottaker») med Brukere som kan utføre denne oppgaven («Tjenesteyter»), slik at disse kan inngå en avtale. TwoMinutes vil aldri være part i avtalen mellom Brukerne, og vil aldri være ansvarlig for avtaler inngått mellom Brukere via TwoMinutes, verken med hensyn til innhold, gjennomføring, eller eventuelle mangler eller skader påført som følge av avtalen. Alle tjenester avtalt gjennom TwoMinutes ytes for Tjenesteyterens egen regning og risiko.

6.2 Avtaleinngåelse
Avtale om levering og kjøp av tjenester skjer gjennom TwoMinutes sin nettløsning. Avtale anses som inngått når Brukeren aktivt bekrefter kjøpet ved å godta varsel mottatt i TwoMinutes, enten i «postkassen» eller under «mine annonser». Tid og sted for påbegynnelse og avslutning av avtaleforholdet avtales direkte mellom Tjenesteyter og Tjenestemottaker. Tjenesteyter og Tjenestemottaker bestemmer selv hvor mange minutter som er nødvendig for å oppfylle avtalen.

6.3 Vederlag
Betaling for tjenestene skal skje gjennom TwoMinutes. Tjenesteyter er innforstått med at vederlag for avtaler inngått via TwoMinutes er oppsparte minutter i TwoMinutes, som kan benyttes for å kjøpe tjenester fra andre Brukere. Tjenesteyter har ikke rett til å kreve vederlag fra Tjenestemottaker i forbindelse med avtaleforholdet, utover det som innkreves av TwoMinutes i tråd med punkt 7 i disse Brukervilkårene. Forsøk på å innkreve slikt ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse Brukervilkårene.

6.4 Ansvar å orientere seg om relevante skatteregler mv.
TwoMinutes  tar ikke ansvar for Brukerens overholdelse av relevante lover og regler for utførelse av tjenester mellom privatpersoner, herunder skatteregler. Alle Brukere av TwoMinutes må selv sørge for å være oppdatert på de til enhver tid gjeldende skatteregler som gjelder for tjenester utført mellom privatpersoner.

7 BETALING OG TIMEREGISTRERING
7.1 Gebyr for bruk av TwoMinutes
TwoMinutes krever et månedsgebyr ved Tjenestemottakers uttak av oppspart tid via TwoMinutes. Gebyret er for tiden 50 kroner per måned, samt en pris som for tiden er på kroner 1 per minutt (ink mva)ved kjøp av minutter dersom Tjenestemottaker ikke har opparbeidet seg timer. TwoMinutes forbeholder seg retten til å endre gebyrets størrelse. Oppdatert gebyrliste vil til enhver tid være tilgjengelig på TwoMinutes. Alle priser er angitt inkl. mva. Ved beregning av gebyr skal det gebyret som fremgår av TwoMinutes på tidspunktet for avtaleinngåelse mellom Tjenesteyter og Tjenestemottaker legges til grunn. Gebyret beregnes per minutt avtalt mellom Tjenesteyter og Tjenestemottaker for den aktuelle tjenesten. Minstetid er 2 minutter, men for øvrig er TwoMinutes ikke ansvarlig for Tjenesteyters og Tjenestemottakers timeestimering for tjenestebehovene. Ved mistanke om svindel eller forsøk på svindel som følge av mistenkelig høye eller lave timeantall, bes Brukeren ta kontakt med TwoMinutes på internetmedia.as@gmail.com

7.2 Betaling

TwoMinutes fakturerer for saldo på konto ved månedsslutt. Minusminutter faktureres i henhold til gjeldende prisliste, og har det vært uttak av oppsparte minutter faktureres dette i henhold til gjeldene prisliste ved transaksjonsøyeblikket.

Regning sendes ut første virkedag i ny måned med 10 dagers betalingsfrist.

Ved forsinket eller uteblitt betaling vil forsinkelsesrente i tråd med Lov om renter ved forsinket betaling m.m. påløpe. TwoMinutes  forbeholder seg retten til å suspendere Brukerens tilgang til TwoMinutes inntil full betaling er mottatt.

8 OPPSIGELSE AV TJENESTEN
Brukeren kan når som helst slette sin profil og avslutte kundeforholdet med TwoMinutes. Ved sletting av brukerprofilen fra TwoMinutes, vil opplysningene om Brukeren slettes innen maksimalt 14 dager. Ubrukte minutter på konto i TwoMinute vil gå tapt ved sletting av brukerprofilen, med mindre minuttene overføres til en annen Bruker forut for sletting.

9 TILGJENGELIGHET
TwoMminutes kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller av andre årsaker. TwoMinutes vil så tidlig som mulig informere Brukeren om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten. TwoMinutes vil ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle følger eller skader som skyldes at Brukeren ikke kan benytte TwoMinutes i tråd med Brukervilkårene.

10 ENDRINGER I TIDBANKENS TILBUD
TwoMinutes har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på TwoMinutes uten forutgående varsel. TwoMinutes kan når som helst og uten varsel, beslutte å legge ned hele eller deler av TwoMinutes eller erstatte TwoMinutes med andre tjenester. I slike tilfeller forbeholder TwoMinutes seg retten til å avslutte kundeforholdet, etter at Brukeren har mottatt rimelig varsel om dette. Informasjon kan eksempelvis gis ved å sende varsel til Brukerens registrerte e-postadresse eller via sms. TwoMinutes vil ikke erstatte ubrukte timer på konto i TwoMinutes ved slik avslutning av kundeforholdet.

11 ANSVAR
TwoMinutes er en formidlingstjeneste som hjelper Tjenesteyter og Tjenestemottaker med å komme i kontakt på en enkel måte. TwoMinutes er kun ansvarlig for driften av Twominutes, og vil aldri være part i avtaler inngått mellom Brukerne av TwoMinutes. TwoMinutes kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for krav knyttet til innholdet eller gjennomføringen av avtalen mellom Brukerne, verken på avtalerettslig, arbeidsrettslig eller annet grunnlag. TwoMinutes og kommunikasjon fra TwoMinutes til Brukeren, kan inneholde lenker til eller henvise til tredjepartsinnhold. Under ingen omstendighet skal TwoMinutes, eller noen TwoMinutes  svarer for, være ansvarlig for tap påført Brukeren som følge av slikt tredjepartsinnhold. TwoMinutes er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller inntekter eller andre indirekte tap og følgeskader som oppstår som en følge av at TwoMinutes er mangelfull, med mindre TwoMinutes eller noen TwoMinutes svarer for har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

12 IMMATERIELLE RETTIGHETER
TwoMinutes, eller TwoMinutes lisensgivere, innehar alle immaterielle rettigheter til tekst, bilder, design og ethvert annet materiale og informasjon som gjøres tilgjengelig for Brukeren gjennom bruk av TwoMinutes

13 PERSONOPPLYSNINGER
TwoMinutes vil, som ledd i arbeidet med å levere tjenester til Brukeren, samle inn personopplysninger om Brukeren. TwoMinutes vil behandle Brukerens personopplysninger på en forsvarlig måte, og innenfor personvernlovgivningens rammer. TwoMinutes innsamling, formål og bruk av personopplysninger, er nærmere regulert i TwoMinutes  personvernerklæring. Du finner personvernerklæringen her: Personvernsvilkår.

14 MARKEDSFØRING
Ved å inngå avtale med TwoMinutes, aksepterer Brukeren at TwoMinutes  sender Brukeren markedsføring om sine tjenester i form av nyhetsbrev, e-post, SMS mv. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake helt eller delvis, ved å sende en e-post til internetmedia.as@gmail.com

15 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
TwoMinutes vil sende informasjon vedrørende TwoMinutes (herunder endringer i passord eller betalingsmåte, bekreftelsesmeldinger etc.) i elektronisk form, for eksempel til den e-postadresse eller mobil Brukeren har oppgitt under registreringen.

16 ENDRINGER
TwoMinutes vil fra tid til annen gjøre endringer i disse Brukervilkårene. Oppdatert versjon av Brukervilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på TwoMinutes. Brukeren oppfordres til å besøke nettstedet jevnlig for å holde seg oppdatert på gjeldende Brukervilkår. TwoMinutes vil varsle Brukeren dersom det gjøres endringer i Brukervilkårene som krever Brukerens samtykke. Ved å bruke TwoMinutes godtar Brukeren elektronisk underretning og publisering av revisjoner av Brukervilkårene på TwoMinutes, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på TwoMinutes er gyldig som underretning om foretatte endringer.

17 TVISTELØSNING
Partenes rettigheter og plikter etter Brukervilkårene bestemmes i sin helhet av norsk rett.

18 KONTAKT

TwoMinutes AS org.nr. 916646143  Professor Dahls gate 37

Telefon: 93049910

epost: internetmedia.as@gmail.com